Solicita información

Serveis

Serveis d’Arenales

Red Educativa

 

Arenales és una xarxa internacional de centres educatius associats que busquen proporcionar als alumnes una formació acadèmica d’alt nivell
i promoure els valors relacionats amb la feina ben feta. Posem a disposició de qualsevol centre educatiu que ho desitgi una proposta de serveis professionals a les àrees funcionals principals i necessàries per dur a terme una gestió adequada.

Actualment, la xarxa integra els 37 centres educatius distribuïts en nou països diferents: grans i petits, antics i nous, a grans ciutats o petites poblacions.

Serveis d’Arenales

Red Educativa

 

Arenales és una xarxa internacional de centres educatius associats que busquen proporcionar als alumnes una formació acadèmica d’alt nivell
i promoure els valors relacionats amb la feina ben feta. Posem a disposició de qualsevol centre educatiu que ho desitgi una proposta de serveis professionals a les àrees funcionals principals i necessàries per dur a terme una gestió adequada.

Actualment, la xarxa integra els 37 centres educatius distribuïts en nou països diferents: grans i petits, antics i nous, a grans ciutats o petites poblacions.

Solucions

Oferim una solució integral perquè qualsevol centre educatiu pugui comptar amb el know how i l’expertesa necessaris perquè el servei a les famílies i l’ensenyament impartit als alumnes siguin de la millor qualitat. Marquem un full de ruta clar i prestem acompanyament durant totes les etapes del projecte.

La nostra proposta

és personalitzada

 

Fem una tasca de consultoria i assessorament personalitzada per a cada projecte. Cada centre té diferents particularitats, ubicació, stakeholders, dimensió i situació socioeconòmica dels clients (les famílies).

Per tot això, ens adaptem i transversalitzem els nostres processos de millora, perquè hi tingui cabuda tot per qualsevol centre que vulgui avançar, amb pas ferm, en el compliment de la seva missió, amb un ensenyament excel·lent i una
gestió brillant.

Anàlisi de la situació del centre / Mesures correctores / Enfocament del nou pla estratègic / Execució / Avaluació

Medidas correctoras Enfoque del nuevo plan estratégico Ejecución Evaluación Análisis de la situación del centro

1.

Pla estratègic i formació a directius

 • Enfocament i desplegament de les línies estratègiques bàsiques, així com els objectius anuals.
 • ntegració dels directius del centre als grups de treball de la xarxa per gestionar noves oportunitats,adquirir nous aprenentatges i importar noves metodologies i altres tipus de recursos.
 • Coordinació dels equip de treball i mesurament del rendiment dels empleats.
 • Generació de noves fonts d’ingressos.
 • Gestió de noves aliances estratègiques.
 • Suport institucional de la xarxa.
 • Formació: elaboració de seminaris, conferències i altres trobades formativesdestinades a actualitzar els assistents en les seves branques d’activitat i formar-los en competències necessàries per dur a terme les seves funcions de manera òptima.

2.

Orientació acadèmica

 • Comptem amb experts docents, psicopedagogs, orientadors i projectes que van més enllà de les pràctiques convencionals.
 • Gràcies al nostre programa d’Innovació, Autonomia i Mentoring (IAM), complementem i millorem qualsevol currículum, així com el rendiment dels mestres educadors del centre.
 • La proposta basada en l’IAM, l’experiència dels nostres directors acadèmics i lesfórmules implementades als centres de la xarxa doten aquest servei d’una qualitatmolt superior a una simple programació didàctica.

3.

Màrqueting i promoció

 • Disseny i execució del pla de màrqueting.
 • Estratègia SEO: posicionament a Google, seguiment de paraules clau, màrqueting de contingut…
 • Campanyes SEM: Google Ads, Facebook Ads, YouTube…
 • Creació, manteniment i suport de la pàgina web corporativa del centre.
 • Creació, manteniment i suport de la pàgina web corporativadel centre.
 • Disseny de l’embut de conversió de vendes, customer journey i forecast.
 • Implementació i formació en les eines de seguiment dels leads (CRM o similar).
 • Campanyes de màrqueting per correu electrònic i per WhatsApp.
 • Assessorament en el disseny d’actius comercials i creativitats (flyers, fulletons, díptics, campanyes, infografies, etc.).
 • Assessorament en la realització de vídeos institucionals, emocionals, storytelling, story board, bumpers a YouTube…
 • Gestió del hosting, dominis, Google Workspace (comptes corporatius), així com l’assessorament en altres aplicacions de comunicació interna i externa: Slack, Trello, Currents, xat, etc.)
 • Motivació, seguiment i formació dels equips de treball del centre destinats a les tasques de màrqueting i vendes.

4.

Comunicació corporativa

 • Disseny i implantació de l’estratègia i els plans de comunicació.
 • Identitat corporativa i imatge corporativa del centre.
 • Creació del relat institucional i missatge de marca.
 • Identificació dels stakeholders.
 • Gestió reputacional de la marca del centre.
 • Gestió de crisis.
 • Construcció del repositori global de materials de comunicació.
 • Disseny i implantació d’un pla formatiu per al community manager del centre.
 • Disseny i impuls del pla de comunicació interna de l’organització.
 • Estratègia de xarxes socials i transmèdia.

 

 • Elaboració de continguts per als actius digitals i analògics del centre (web, blog,xarxes socials, fulletons corporatius, memòria anual, revista mensual, butlletí…).
 • Guionització de vídeos institucionals i promocionals.
 • Anàlisi d’audiències: enquestes per mesurar quantitativament i entrevistes que ens permetin obtenir dades qualitatives, per confeccionar la proposta de valor del centre en col·laboració amb el departament de màrqueting.
 • RSC del centre i assessorament per a un bon govern corporatiu (codi de conducta, pla d’igualtat, pla d’empleats, etc.).

5.

Control financiero, fiscal y contable

 • L’elaboració de plans de viabilitat i d’empresa de noves línies de negoci sempre que es desenvoluparan dins de la mateixa estructura empresarial.
 • Suport i assessorament en el creixement i l’ampliació de fonts d’ingressos.
 • Estudi de mètodes de finançament per al centre: Institut de Crèdit Oficial, finançament bancari i altres tipus de finançament tradicional, així com la possibilitat d’altres mètodes de finançament alternatius.
 • Preparació i/o revisió de les declaracions fiscals a les quals el centre estigui legalment obligat.
 • Aquest servei inclou la presentació de declaracions de l’escola per via telemàtica, si així ho especifica el centre.
 • Elaboració de la comptabilitat pel que fa al suport per a la fiscalitat, els registres fiscals i el compliment de les obligacions formals; aquest material es mantindrà a disposició del centre per resoldre les consultes plantejades pels seus responsables d’àrea sobre aquestes qüestions.

6.

Assessorament legal i jurídic

 • Preparació de consultes interpretatives davant les autoritats administratives, sempre que es consideri que no hi ha cap circumstància que ho desaconselli.
 • Assistència tècnica i personal en els procediments d’inspecció dels tributs, tant estatals com autonòmics o locals. L’atenció professional en actuacions fora del territori espanyol també s’hi inclou.
 • Resolució de les incidències que es puguin produir en els diferents procediments que afecten la liquidació dels tributs; en aquest aspecte, s’inclouen els recursos de reposició i d’alçada, sempre dins de l’àmbit administratiu, així com la tramitació de sol·licituds de compensació, ajornament, devolució, etc.
 • Assessorament sobre aspectes juridicomercantils i civils d’interès per a l’escola, tant en el compliment de la legalitat vigent com en l’assistència jurídica de tots els aspectes que puguin sorgir en relació amb l’escola.
 • També es contempla l’assessorament en l’elaboració, la redacció i, eventualment, la negociació de contractes mercantils i civils típics de l’activitat del centre.

7.

Assessorament laboral i gestió de RH

 • Assessorament en la gestió de processos de selecció.
 • Assessorament i col·laboració en la planificació per contractar nou personal docent.
 • Definició del perfil professional dels candidats a un lloc de treball i dels mitjans per avaluar l’exercici docent i directiu educatiu.
 • Col·laboració en la selecció de personal.
 • Col·laboració amb la direcció de l’escola per establir mesures de cara a valorar la capacitació i avaluació de l’exercici del personal docent.
 • Suport en la tramitació de suspensions d’ocupació, baixes laborals, incapacitats o acomiadaments, excedències i modalitats contractuals.
 • Intermediació en qualsevol tema de l’àmbit laboral relacionat amb les gestories o les assessories laborals contractades per l’escola.
 • Assessorament en l’àmbit del règim disciplinari del personal contractat per l’escola en la resolució de conflictes laborals, la negociació amb els representants dels treballadors, la negociació col·lectiva, temes de contractació i política salarial, etc.
 • Assessorament en matèria d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.
 • Col·laboració en l’elaboració de plans de formació personals o col·lectius, així com en el disseny i la realització d’accions formatives del personal.
 • Col·laboració amb la direcció de l’escola en la realització d’enquestes d’avaluació de la satisfacció, el clima laboral, etc.
 • Assessorament en qualsevol matèria de compliment normatiu a l’àmbit laboral.
 • Col·laboració amb l’escola en qualsevol tema relacionat amb els serveis mèdics d’empresa, assegurances col·lectives de vida, assegurances complementàries de jubilació i malaltia, beques i ajudes per a estudis, així com tot allò relacionat amb la prevenció de riscos laborals.

Serveis de consultoria

per a centres educatius

Podeu consultar els serveis de consultoria per a centres educatius en línia o descarregar el contingut al vostre dispositiu.